Naturlægemidler og bivirkninger

Hvad er et naturlægemiddel?

Naturlægemidler, der sælges i Danmark, indeholder virksomme bestanddele der stammer fra planteriget, dyreriget eller mineralriget, dog er der stor overvægt af præparater med indhold af materiale fra planteriget.

Almindeligvis er den virksomme substans en koncentreret blanding af alle de stoffer der findes i udgangsmaterialet.

For at et præparat kan markedsføres som et naturlægemiddel, skal det sandsynliggøres, at præparatet har en effekt på bestemte sygdomme eller sygdomssymptomer.

Naturlægemidler er altså lægemidler, der på de fleste måder kan betragtes som anden håndkøbsmedicin.

Har naturlægemidler bivirkninger?

Som det gælder for andre lægemidler, kan der også forekomme uventede og uønskede effekter ved anvendelse af naturlægemidler.

Mange har den opfattelse at naturlægemidler, på grund af den naturlige oprindelse, er fri for uønskede virkninger og dermed mere sikre at anvende under alle omstændigheder. Det er dog en kendsgerning, at der findes yderst giftige plantestoffer. I forbindelse med registrering skal det derfor dokumenteres, at præparatet er sikkert at bruge til de godkendte formål og i de anbefalede doseringer.

Alligevel kan der, som det gælder for andre lægemidler, forekomme uventede og uønskede effekter, bivirkninger, ved anvendelse af naturlægemidler.

Hvad er bivirkninger?

En bivirkning defineres af WHO som en uønsket, potentielt skadelig effekt, som optræder ved doser, der normalt bruges til forebyggelse eller behandling. Overdoseringer og egentlige forgiftninger betragtes således ikke som bivirkninger.

Man vil i litteraturen møde flere forskellige inddelinger af bivirkninger. Ofte ser man en inddeling i to typer reaktioner, type A og type B:

  • Type A bivirkninger skyldes, at medicinens egentlige virkning, hos visse personer, er for kraftig. Det gælder også for naturlægemidler. Denne type bivirkning er afhængig af dosis, men der er ikke tale om overdosering. Bivirkningerne ophører oftest ved brug af mindre doser og er sjældent alvorlige.
  • Type B bivirkninger har ingen forbindelse med den ønskede virkning af lægemidlet. De opstår på grund af særlige forhold hos brugeren og kan i visse tilfælde være alvorlige.

Omfang af bivirkninger

Det er vanskeligt at vurdere, hvor mange der får bivirkninger af naturlægemidler. Hvis man opdager en uventet virkning, bør man fortælle det til sin læge eller på apoteket, som så indberetter det til Sundhedsstyrelsen. Du kan også selv indberette til Sundhedsstyrelsen, hvis du har haft bivirkninger i forbindelse med brug af et naturlægemiddel. Det gøres på et skema, der findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Der indberettes i Danmark hvert år et mindre antal bivirkninger af naturlægemidler. Hidtil har de rapporterede bivirkninger været mindre alvorlige som f.eks. hudreaktioner, hovedpine, svimmelhed, kvalme og hjertebanken.

Hvordan afgør man, om et naturlægemiddel har bivirkninger?

Det kan være vanskeligt at bestemme, om en uventet eller uønsket effekt er en bivirkning eller blot naturlægemidlets virkning, der er lidt anderledes end forventet. Her har den tidsmæssige sammenhæng stor betydning. Sædvanligvis optræder bivirkninger kort tid efter behandlingens start.

Type A reaktioner er forudsigelige og kendes ofte på forhånd. På apoteket kan man oplyse om, hvilke bivirkninger, af denne type, der kan være risiko for, hvis man bruger høje doser af de enkelte naturlægemidler.

Vanskeligere er det at opdage de såkaldte type B reaktioner. Disse effekter er uforudsigelige og har ingen relationer til naturlægemidlets virkning i øvrigt. Det er ofte allergiske reaktioner eller andre symptomer, der skyldes påvirkninger af immunforsvaret. De har i visse tilfælde en genetisk årsag. De er langt mere sjældne end type A bivirkninger og opdages derfor ikke ved forsøg, hvor der deltager et begrænset antal forsøgspersoner.

Eksempler på kendte bivirkninger ved naturlægemidler

Der eksisterer ikke nogen nøjagtig opgørelse over naturlægemiddelforbruget i Danmark. Der er dog ingen tvivl om at visse præparattyper anvendes i meget stor udstrækning. Det kan ses af det store antal, 10-20 præparater, med indhold af samme droge der, i nogle tilfælde, er registreret. Der findes på markedet, 10 registrerede naturlægemidler med indhold af Perikon, 16 som indeholder Ginkgo Biloba, og 13 der indeholder Baldrian (Naturlægemiddelkataloget 2007).

Perikon

Perikon, der anvendes mod nedtrykthed, modløshed og tristhed, er et af de mest brugte naturlægemidler. Ved en opgørelse, baseret på et forbrug af 269 millioner døgndoser, blev der konstateret ét bivirkningstilfælde pr. 2,5 millioner døgndoser. Alle registrerede bivirkninger er mindre alvorlige (hovedpine, maveproblemer m.v.).

Stoffet Hypericin, et af indholdsstofferne i perikon, kan forårsage overfølsomhedsreaktioner for lys, i form af kløe og rødme af huden. Der er dog ingen oplysninger om, at denne type bivirkning opstår ved den anbefalede dosering. Et mindre forsøg med frivillige forsøgspersoner har vist, at bivirkningen først opstår, hvis man tager op mod 10 gange den anbefalede dosis.

Ginkgo biloba

Ginkgo Biloba bruges mod forskellige symptomer, der kan skyldes nedsat blodforsyning til hjerne, arme og ben. Det bruges af millioner af mennesker verden over. De yderst sjældne bivirkninger, der er rapporteret, er hovedpine, svimmelhed, let mave-tarmbesvær og allergiske hudreaktioner. Der er set enkelte tilfælde i udlandet, hvor brug af Ginkgo Biloba har været skyld i blødninger, blandt andet i hjernen. Denne alvorlige bivirkning må dog betegnes som ekstremt sjælden, i betragtning af det meget store antal mennesker, der hver dag bruger naturlægemidler, som indeholder Ginkgo biloba.

Hvornår må jeg ikke bruge naturlægemidler?

I visse tilfælde må det frarådes, at personer bruger et naturlægemiddel. Dette kaldes kontraindikationer. Det gælder f.eks., hvis man lider af sygdomme, der kan påvirkes uheldigt af naturlægemidlet. Det kan også være, hvis man er allergisk overfor et af de stoffer, der findes i naturlægemidlet, eller hvis man tager medicin, der sammen med naturlægemidlet kan give en uønsket virkning. Som det gælder for kendte bivirkninger kan man på apoteket få oplysning om, hvorvidt det er sikkert at anvende bestemte naturlægemidler.

Andre planteprodukter end registrerede naturlægemidler

Registrerede naturlægemidler er så velundersøgte, at risikoen for bivirkninger er yderst ringe. Der er imidlertid mange planteprodukter i handlen, hvortil der ikke stilles de samme strenge krav til fremstilling og kontrol af det færdige produkt, således som det er gældende for naturlægemidler. Disse produkter sælges som kosttilskud og kontrolleres ikke af lægemiddelmyndighederne. Specielt i produkter, der importeres fra lande uden for EU, er der fundet andre bestanddele, end det der angives på pakningerne, også dele fra planter, der ikke er tilladt at sælge i Danmark. I visse tilfælde har man, i sådanne præparater, også påvist udeklarerede, stærktvirkende lægemiddelstoffer, der sandsynligvis er tilsat for at øge effekten af præparatet.

Læs mere om de enkelte naturlægemidler

Læs også: